image-129

«این اختلاف فرهنگی!»

حاجی اختلاف فرهنگی ما با این آمریکایی ها خیلی بالاتر از این حرفاست! اینا کجا بودن وقتی ما تو کار بودیم؟ به رفیق آمریکاییم سر کار می گم: «دستشویی دارم!!» می گه: «خب ...
image-91

«تو شجاعی و من نه»

هیجده تیر سال هشتاد و هشت دور میدان پارک ملت مشهد، بعد مصاحبه با یکی از دانشجوهای دانش‌گاه فردوسی بعد از کلی حرف زدن در مورد چیزهایی که اصلن یادم ...