برای تست فارسی مطلب اول سایت رسمی دامون این مطلب به همراه عکس نوشته و اماده شده است. این سایت می خواهد برای تولد دامون به او هدیه شود.