چرا نباید باشد؟ وقتی می تواند فرصتی برای بهتر نوشتن و ذخیره کردن باشد چرا نباید این فرصت را در نظر گرفت؟ قرار است تمام این مطلب ها تست باشد. اما تست هم می تواند مهم باشد. مهم برای این که جدی است. مهم است و مهم تر و مهم تر.

نمونه سایت دامون رو می بینید. همین.

500_10151138066497205_1401293419_n