خیلی وقتی بود که قصد داشتم از فیس بوک به جایی دیگه پناه بیارم. دری وری نویسی روی فیس بوک مثل گوش دادن به آهنگ با ریکوردره، مثل میخ کوبیدن با ...