هنوزم هستن کسانی که فکر می کنند زندگی خارج یعنی صبح به صبح تحویل بسته های دلار دم در خونه! کسانی که فکر می کنند خارج یعنی کون لخت راه رفتن ...