بعضی موقع ها تو خودت فرو می ری و فکر می کنی خودتی و خودت! فکر می کنی خودتی و یک زمین صاف! هیچ کسی نیست و تو ای و ...