حاجی اختلاف فرهنگی ما با این آمریکایی ها خیلی بالاتر از این حرفاست! اینا کجا بودن وقتی ما تو کار بودیم؟ به رفیق آمریکاییم سر کار می گم: «دستشویی دارم!!» می گه: «خب ...