شهریور 1388 وقتی داشتم از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد برمی گشتم مالزی، می دونستم به این زودی ها این شهر رو نمی بینم. پرچم به دست، گریه کردم. ایرانی ...