برخوردم با مرگ کلن خوب نبوده از اول! شنیدن مرگ هر آدمی به شدت منو تو فکر فرو می بره و اگر حتا یک بار هم با اون آدم هم ...